Huấn luyện Sơ cấp cứu Công ty ĐIện lực Quảng Ninh

20/07/18 | by Admin
Công ty Cổ phần Đào tạo Nhân lực Asean tổ chức thành công lớp huấn luyện Sơ cấp cứu theo đúng Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Luật AT-VSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn lao động, huấn luyện AT-VSLĐ và quan trắc môi trường lao động và Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn Quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động cho CBCNV của Công ty ĐIện lực Quảng Ninh.