Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại công TNHH Dream Plastic

27/07/18 | by Admin

Công ty TNHH Dream Plastic là doanh nghiệp có 100% vốn đàu tư của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi trẻ em. Dream Plastic có Nhà máy với 5000 công nhân viên. Lãnh đạo công ty rất chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động. Vì vậy định kì theo quy định của pháp luật luôn tổ chức các kháo học để phổ biến và củng cố kiến thức cho công nhân viên. Với sự giảng dạy tâm huyết của đội ngũ giảng viên Asean cộng với sự nhiệt tình của học viên, khóa học thành công tốt đẹp.