HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU


13-04-18 | by Admin

Tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Xem thêm