HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN


02-05-18 | by Admin

Tổ chức huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành nội dung về an toàn điện. Xem thêm