CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG


13-04-18 | by Admin

Liên kết tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế & Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Xem thêm