HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

13-04-18 | by Admin

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động các Nhóm 1, 2, 3, 4, 5 và 6 theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.