HỒ SƠ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

13-04-18 | by Admin

Tư vấn doanh nghiệp nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.