Về chúng tôi

"Công ty CP Đào tạo nhân lực Asean được thành lập theo quyết định số 5701800765, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 21/3/2016 cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu về an toàn. Asean ra đời với mục tiêu “ xây dựng thế hệ người lao động an toàn và văn hóa an toàn trong doanh nghiệp”. Chúng tôi mong muốn được góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Quý công ty. "

Sản phẩm - dịch vụ

Biện pháp ứng phó

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN

Tổ chức huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; theo hướng dẫn tại Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành nội dung về an toàn điện.

Xem thêm
Biện pháp ứng phó

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

Xem thêm
Biện pháp ứng phó

KẾ HOẠCH, BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

Lập kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi